Vad är omauktorisation

FAA-omauktorisation 2023 När jag anlände färskt från campus på sommaren talade mina kamrater och kollegor om HEA-godkännande i tråkiga och brådskande toner. Det var nära förestående, och ändå förväntade sig ingen att det skulle flytta det året.

Det var den viktigaste delen av federal lagstiftning relaterad till högre utbildning, men utskotten i båda kamrarna arbetade med andra lagförslag. Insnärjd i att försöka absorbera så mycket jag kunde så fort jag kunde, blev det ett enkelt och ändå ständigt självmotsägande faktum att HEA var både omedelbart viktigt och ständigt stillastående.

Den årliga budgetprocessen - formellt kallad anslag - är den välkända halvan av processen.

Anslag är det sätt som kongressen bestämmer hur mycket pengar som ska fördelas för alla olika diskretionära federala program och byråer för varje budgetår. Helst slutar processen med en framgångsrik passage av alla 12 anslagsräkningar som är nödvändiga för att finansiera alla områden i den federala regeringen före räkenskapsårets början den 1 oktober.

Reauthorize eller re-authorize

Auktorisering är det första steget för att finansiera ett program med federala pengar och krävs innan medel kan avsättas genom den årliga budgetprocessen.

HEA innehåller auktoriseringsspråk som skapar, utökar eller gör ändringar i federala program.

vad är omauktorisation

Auktoriserande språk kan också ange hur mycket pengar regeringen kan spendera för att genomföra programmet. I viss auktoriseringslagstiftning godkänner kongressen ett visst belopp för ett program, och i andra lämnar det beloppet öppet. Som nämnts ovan är anslag årliga anslag av federal finansiering till program.

Denna tvådelade process av godkännande och anslag innebär att även om ett program är auktoriserat, kan det inte ha medel avsatta under ett eller flera år som är tillräckliga för att stödja det.

Det finns många program som ingår inom HEA och reauthorization räkningar kan verka lite vilseledande eftersom de verkar innebära att det finns en åtgärd som vidtagits för att godkänna alla program i hela propositionen. På samma sätt kommer program som godkänts i tidigare räkningar men inte ingår i en ny reauthorization-proposition sannolikt att förfalla.

I detta kapitel avses med förhandstillstånd en framåtblickande bedömning av endast den medicinska nödvändigheten och rimligheten av den hälso- och sjukvård som ska ordineras eller ges till en skadad anställd.

förnyat godkännande av idé "

Clean Air Act" betyder de bestämmelser som finns i 42 U.

Safe Drinking Water Act betyder Tit. Rodenticid betyder varje ämne eller blandning av ämnen som är avsedda att förhindra, förstöra, avvisa eller mildra gnagare eller andra ryggradsdjur som direktören genom regel kan förklara vara en skadegörare. fungicid: varje ämne eller blandning av ämnen som är avsedda att förebygga, destruera, avvisa eller mildra Svampar. Avsnitt , et seq.

Med

deponi för fast avfall avses, enligt definitionen i NCGS A a 36, varje plats där fast avfall bortskaffas genom förbränning, sanitetsdeponi eller någon annan metod.