Vad är patientidentifierbar information

Vad är patientinformation Opt-out gäller endast konfidentiell patientinformation - data som innehåller båda: information som identifierar eller kan användas för att identifiera patienten uppgifter om deras hälsa eller behandling Patientdata och information Data samlas in varje gång en patient har kontakt med en hälso- och sjukvårdsorganisation. Det faller i tre breda kategorier: demografisk - namn, adress, kontaktuppgifter och NHS-nummer administrativ - uppgifter om möten, eller om de väntar på en plats i en hälso- och vårdmiljö som ett vårdhem eller sjukhusavdelning medicinsk - information som symtom, diagnos, vikt, läkemedel, behandlingar och allergier Patientinformation kan lagras elektroniskt, i pappersjournaler, på naturligt språk och i koder som SNOMED eller annan klinisk kodning.

Om data innehåller demografisk information och administrativ information kan detta också vara konfidentiellt patient information. Den juridiska definitionen av konfidentiell patientinformation Termen "konfidentiell patientinformation" är en juridisk term som definieras i avsnitt 11 i National Health Service Act Det är information om alla patienter, levande eller döda, som uppfyller följande 3 krav. Det uppfyller definitionen om informationen: är identifierbar eller sannolikt kan identifieras, till exempel från andra uppgifter som sannolikt innehas av den person eller organisation som tar emot uppgifterna - om en patient kunde identifieras från den gavs under omständigheter där individen är skyldig en förtroendeplikt förmedlar viss information om en persons fysiska eller psykiska hälsa eller tillstånd, en diagnos av deras tillstånd, eller information om deras vård eller behandling.

Patienten har rätt att förvänta sig en förtroendeplikt av de hälso- och sjukvårdstjänster de får.

Sektionens definition av patient har utvidgats till att omfatta personer som kan oftare kallas serviceanvändare eller kunder - de som får vuxenomsorg från, eller som ordnas av, en kommun.

Personligt identifierbar information

Anonymiserade uppgifter När uppgifter används för andra ändamål än individuell vård och behandling anonymiseras de normalt, vilket innebär att uppgifter som identifierar en enskild patient har tagits bort eller pseudonymiserats.

Syftet med anonymisering är att omvandla data till en form som inte direkt identifierar individer och där återidentifiering sannolikt inte kommer att ske. ICO: s kod täcker en rad typer av anonymiserade data från aggregerade data till avidentifierade data på individnivå och anger hur detta kan uppfylla de rättsliga tester som krävs enligt dataskyddslagen DPA när man överväger risken för identifiering av en individ.

Skydda PII och PHI inkluderar följande procedurer och taktik: Underhålla policyer och procedurer och utbilda anställda, entreprenörer och leverantörer om dessa policyer Avidentifiera när det är möjligt Tillhandahålla överföringsskydd som kryptering och säkra nätverk Övervakning av systemaktivitet Förfaranden för svar på överträdelser PHI och PII Påföljder och efterlevnad Ett annat område som är viktigt för att förstå PII och PHI är påföljderna för bristande efterlevnad av gällande federala, statliga och lokala bestämmelser.

Vad är patientsekretess: NHS

När man överväger säkerhet och skapar skyddsåtgärder är det inte mycket skillnad mellan hur en organisation hanterar sin PII och dess PHI.

De flesta organisationer har avtalsförpliktelser för PHI-säkerhet utöver statliga bestämmelser.

vad är patientidentifierbar information

Straffet är strukturerat i nivåer och baseras på överträdelsens allvar. Okunnighet är aldrig en ursäkt för att inte följa reglerna och PHI-säkerheten. För avsiktliga överträdelser av personligt identifierbar information och PHI, Maximala böter kommer att tillämpas.