Vad är stadsdesigndefinition

Det är både en process och ett resultat av att skapa platser där människor bor, engagerar sig med varandra och engagerar sig i den fysiska platsen runt dem. Stadsdesign involverar många olika discipliner, bland annat planering, utveckling, arkitektur, landskapsarkitektur, teknik, ekonomi, juridik och finans.

Stadsdesignkoncept

Stadsdesign fungerar i många skalor, från makroskalan för stadsstrukturplanering, zonindelning, transport och infrastrukturnät till mikroskala för gatumöbler och belysning. När den är helt integrerad i policy- och planeringssystem kan stadsdesign användas för att informera markanvändningsplanering, infrastruktur, byggd form och till och med den sociodemografiska blandningen av en plats.

Stadsdesign kan väsentligt påverka de ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella resultaten av en plats: Stadsdesign kan påverka den ekonomiska framgången och den socioekonomiska sammansättningen av en plats lokalitet - om det uppmuntrar lokala företag och entreprenörskap; om det lockar människor att bo där; om kostnaderna för boende och resor är överkomliga, och om tillgången till arbetstillfällen, faciliteter och tjänster är rättvis.

Stadsdesign bestämmer den fysiska skalan, rymden och atmosfären på en plats och fastställer de byggda och naturliga formerna inom vilka enskilda byggnader och infrastruktur är placerade.

Betydelsen av stadsdesign

Som sådan påverkar den balansen mellan naturliga ekosystem och byggda miljöer och deras hållbarhetsresultat.

Stadsdesign kan påverka hälsan och de sociala och kulturella effekterna av en ort: hur människor interagerar med varandra, hur de rör sig och hur de använder en plats. Det är denna skiktning av byggnads- och infrastrukturtyper, naturliga ekosystem, samhällen och kulturer som ger platser sina unika egenskaper och identiteter. Avsnittet nedan ger grundläggande förklaringar till termer som vanligtvis används för stadsdesign i australiensiska sammanhang.

Det omfattar bredare system, inklusive transport- och infrastrukturnät.

Element av stadsdesign .

Det tar hänsyn till hierarkin av gatutyper, de fysiska kopplingarna och rörelsen mellan platser och transportsätt. Bilden ovan är en design för ett föreslaget lock över SR Roanoke-utbytet i Seattle. Urban design behandlar den sensoriska miljön Urban design behandlar hur människor uppfattar och använder sin miljö. För att uppnå detta måste stadsdesigners vara väl insatta i hur mänsklig uppfattning och beteende påverkas av deras fysiska omgivning, vilket också innebär att förstå kulturella beteenden och preferenser, ekonomiska faktorer och funktionella aktiviteter i samband med den fysiska miljön.

Vad är stadsdesign PDF Kombinera praxis för arkitektur, planering och landskapsarkitektur, stadsdesign behandlar de funktionella och estetiska kvaliteterna hos den fysiska miljön i en rad skalor, från den enskilda gatubilden, parken eller kvarteret till det större samhället, staden eller regionen.

Även om det ofta anses vara begränsat till intensiva stadsmiljöer, har stadsdesignverktyg och metoder framgångsrikt använts i förorts- och landsbygdssamhällen och har till och med tillhandahållit lösningar för att hantera miljöhanteringsutmaningar.

vad är stadsdesigndefinition

Strategin innehöll också ett antal nyckelelement för att hantera ekonomisk utveckling, hållbarhet och social rättvisa som stöddes av designelementen. Stadsdesign tar hänsyn till konsekvenserna av formgivande åtgärder i en rad skalor Ett framgångsrikt stadsdesignprojekt behandlar vanligtvis förhållanden inom projektgränserna men också rekommendationernas effekter på den större omgivningen. Samtidigt bör sådana ansträngningar undersöka hur de föreslagna åtgärderna relaterar tillbaka till individens erfarenheter.

Stadsdesign anses ofta endast ta itu med stadsdesignfunktioner, till exempel en park, gata eller centrum, men stadsdesignverktyg är också effektiva för att ta itu med regionala mål i landskapsskala.

Exempel på stadsdesign Vad är stadsdesign?

Det är både en process och ett resultat av att skapa platser där människor bor, engagerar sig med varandra och engagerar sig i den fysiska platsen runt dem.

Delridge Triangle Plan är ett bra exempel på detta tillvägagångssätt. Som bilden nedan visar tar formgivarna hänsyn till det lokala socioekonomiska sammanhanget och relaterade möjligheter i. Att titta på samhällskontexten hjälpte grannskapet att argumentera för ytterligare stadsresurser.

Som Ian McHarg visade för årtionden sedan har stadsdesignmetoder visat sig vara användbara för att ta itu med regionala frågor, vilket visas i denna nedladdningsbara grafik från A Regional Open Space strategi för Puget Sound.

Vad är stadsbyggnadsarkitektur .

Stadsdesign använder en uttrycklig, offentlig beslutsprocess Breda och fokuserade engagemangstekniker är avgörande i de flesta offentliga planeringsinsatser och stadsdesign medför ett antal verktyg för att hjälpa människor att delta meningsfullt i designprocessen.

Detta inkluderar visuella preferensundersökningar där deltagarna utvärderar olika byggnadstyper, parkfunktioner eller miljöåtgärder för att identifiera vilka som passar bäst inom deras samhälle. Människor verkar också svara bra på praktiska övningar som gör det möjligt för dem att identifiera typen och platsen för önskade förbättringar.