Vilka erfarenheter

Nätverk och mentorskap: Bygg relationer och nätverk med människor i din bransch. Detta gör att du kan lära av deras erfarenheter och få insikter som kan hjälpa dig att utvecklas i din karriär. Tvärfunktionella projekt: Delta i tvärfunktionella projekt som låter dig arbeta med människor från olika avdelningar. Detta hjälper dig att bygga dina färdigheter, öka din exponering och utveckla en bredare förståelse för organisationen. Fortbildning: Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna och utvecklingen i din bransch.

Delta i konferenser, seminarier och workshops.

Så en erfaren vandrare är någon som faktiskt upplevt många vandringar, inte någon som bara läst många böcker om vandring. Detta är förknippat både med återkommande tidigare bekanta och de förmågor som lärt sig genom dem. Många vetenskapliga debatter om erfarenhetens natur fokuserar på erfarenhet som medveten händelse, antingen i det breda eller det mer Begränsat förnuft.

exempel på livserfarenheter

Ett viktigt ämne inom detta område är frågan om alla erfarenheter är avsiktliga , i.

En annan debatt fokuserar på frågan om det finns icke-konceptuella erfarenheter och i så fall vilken roll de kan spela för att motivera övertygelser. Vissa teoretiker hävdar att upplevelser är transparenta, vilket innebär att vad en upplevelse känns som bara beror på innehållet som presenteras i denna upplevelse. Andra teoretiker avvisar detta påstående genom att påpeka att det viktiga inte bara är vad som presenteras utan också hur det presenteras. En stor variation av erfarenheter diskuteras i den akademiska litteraturen.

Perceptuella upplevelser, till exempel, representerar den yttre världen genom stimuli registrerade och överförda av sinnena.

Erfarenheten av episodiskt minne å andra sidan innebär att man återupplever en tidigare händelse som man upplevde tidigare. I fantasifull erfarenhet är föremål presenteras utan att syfta till att visa hur saker och ting faktiskt är. Erfarenheten av tänkande involverar mentala representationer och bearbetning av information, där idéer eller propositioner underhålls, bedöms eller ansluts.

Njutning avser upplevelse som känns bra. Det är nära besläktat med känslomässig upplevelse, som dessutom har utvärderande, fysiologiska och beteendemässiga komponenter.

Stämningar liknar känslor, med en viktig skillnad är att de saknar ett specifikt objekt som finns i känslor. Medvetna önskningar involverar upplevelsen av att vilja ha något. De spelar en central roll i upplevelsen av agens, där avsikter formas, handlingsvägar planeras och beslut fattas och realiseras.

Icke-vanlig upplevelse avser sällsynta upplevelser som väsentligt skiljer sig från upplevelsen i vanligt vaket tillstånd, som religiösa upplevelser, utomkroppsliga upplevelser eller nära döden-upplevelser.

bästa upplevelsen i livet .

Erfarenhet diskuteras inom olika discipliner. Fenomenologi är vetenskapen om erfarenhetens struktur och innehåll. Sensorisk erfarenhet är av särskilt intresse för epistemologi.

vilka erfarenheter

En viktig traditionell diskussion inom detta område handlar om huruvida all kunskap är baserad på sensorisk erfarenhet, som empirister hävdar, eller inte, som rationalister hävdar. Detta är nära relaterat till erfarenhetens roll i vetenskapen , där erfarenhet sägs fungera som en neutral skiljedomare mellan konkurrerande teorier.

I metafysik är erfarenhet involverad i sinnet-kroppsproblemet och det hårda problemet med medvetandet , som båda försöker förklara förhållandet mellan materia och erfarenhet. I psykologi , vissa teoretiker anser att alla begrepp lärs av erfarenhet medan andra hävdar att vissa begrepp är medfödda.

Definition[redigera] Enligt Merriam-Webster Dictionary, definitionen av termen, "erfarenhet" kan anges som "en direkt observation av eller deltagande i händelser som grund för kunskap.

Detta är ibland begränsat till vissa typer av medvetande, som uppfattning eller känsla, genom vilken ämnet uppnår kunskap om världen. I den meningen hänvisar erfarenhet inte till en medveten process utan till resultatet av denna process. Detta inkluderar olika typer av upplevelser, såsom uppfattning, kroppslig medvetenhet, minne, fantasi, känslor, lust, handling och tanke.

Dessa objekt kan tillhöra olika ontologiska kategorier motsvarande e.

Dessa objekt kan innehålla både bekanta och okända föremål, vilket innebär att det är möjligt att uppleva något utan att helt förstå det. Detta är till exempel fallet när man upplever illusioner, hallucinationer eller drömmar.

intressanta livserfarenheter .

I den meningen kan man uppleva en gul fågel på en gren även om det inte finns någon gul fågel på grenen. Fenomenologer har gjort olika förslag om vad de grundläggande funktionerna i erfarenhet är.

De föreslagna funktionerna inkluderar rumslig-temporal medvetenhet, skillnaden i uppmärksamhet mellan förgrund och bakgrund, ämnets medvetenhet om sig själv, känslan av byrå och syfte, kroppslig medvetenhet och medvetenhet om andra människor. Detta skulle till exempel vara fallet om någon upplevde ett rån utan att vara medveten om vad som exakt hände.

I detta fall utgör de känslor som orsakas av rånet upplevelsen av rånet. I den meningen anses det ibland att erfarenhet och tanke är två separata aspekter av det mentala livet.

Kritiker påpekar ofta att erfarenhet involverar olika kognitiva komponenter som inte kan reduceras till sensoriskt medvetande. Så medan sensorisk uppfattning tillhör extern upplevelse, kan det också finnas andra typer av upplevelser, som att komma ihåg eller föreställa sig, som tillhör intern erfarenhet.

Man kan få all slags kunskap indirekt, till exempel genom att läsa böcker eller titta på filmer om ämnet. Denna typ av kunskap utgör inte erfarenhet av ämnet, eftersom den direkta kontakten i fråga endast gäller böckerna och filmerna, men inte själva ämnet.

Erfarenhet exempel .

Istället innehåller det någon form av praktisk kunskap, i. Denna förtrogenhet vilar på återkommande tidigare bekantskap eller föreställningar. Men de kunskaper och färdigheter som erhålls direkt på detta sätt är normalt begränsade till generaliserade tumregler. Som sådana saknar de bakom den vetenskapliga säkerhet som uppstår genom en metodologisk analys av forskare som kondenserar motsvarande insikter till naturlagar.

Hur man uttalar erfarenhet

Detta uttrycks vanligtvis genom att ange att de har avsiktlighet eller handlar om deras avsiktliga objekt.

Men de kan också misslyckas, i vilket fall de ger en falsk representation. Det anses traditionellt att all erfarenhet är avsiktlig. Men särskilt framträdande ges vanligtvis till erfarenheter i dessa debatter eftersom de verkar utgöra den mest grundläggande formen av avsiktlighet. Motståndare till intentionalism hävdar att inte alla erfarenheter har avsiktliga egenskaper, i.

I detta sammanhang hävdas att det är möjligt att ha upplevelser av rent medvetande där medvetenhet fortfarande existerar men saknar något objekt.

Men att utvärdera detta påstående är svårt eftersom sådana erfarenheter ses som extremt sällsynta och därför svåra att undersöka. Denna diskussion är särskilt relevant för perceptuell erfarenhet, av vilken vissa empirister hävdar att den endast består av sinnesdata utan något konceptuellt innehåll. Bakom denna diskussion ligger skillnaden mellan en "bar" eller "omedelbar" upplevelse i motsats till en mer utvecklad upplevelse.

Dessa grundläggande Aspekter tolkas sedan på olika sätt, vilket leder till en mer reflekterande och konceptuellt rik upplevelse som visar olika nya relationer mellan grundelementen.

Sense datum-teoretiker anser till exempel att omedelbar upplevelse endast består av grundläggande känslor, som färger, former eller ljud. Direkta realister å andra sidan anser att dessa materiella vardagliga föremål själva är de omedelbara givna.

Det anses ofta att de är privata, sensoriska, enkla och oförbätterliga. Denna åtkomst är i bästa fall indirekt, till exempel när upplevaren berättar för andra om sin upplevelse.

Tanken att det givna är oförbätterligt har varit viktigt i många traditionella tvister inom epistemologin. Enligt denna uppfattning kan ämnet ha fel om slutsatser som dras från erfarenheten om yttre verklighet, till exempel att det finns ett grönt träd utanför fönstret.

Men det kan inte vara fel om vissa mer grundläggande aspekter av hur Saker verkar till exempel för oss att ämnet presenteras med en grön form.

Exempel på positiva livserfarenheter Men här är några förslag för alla som vill utvecklas i sin karriär: 1.

Professionella utvecklingsprogram: Leta efter professionella utvecklingsprogram som överensstämmer med dina karriärmål och intressen.

Detta påstående har kallats "öppenhet i erfarenheten". Detta skulle innebära att två upplevelser är exakt lika om de har samma innehåll. Till exempel kan egenskapen av rundhet presenteras visuellt, när man tittar på en sfär, eller haptiskt när man rör sfären. Enligt denna uppfattning skulle två erfarenheter som involverar olika detaljer som instansierar exakt samma universaler vara subjektivt identiska. En annan egenskap som vanligtvis tillskrivs perceptuell erfarenhet är att den verkar sätta oss i direkt kontakt med objektet den presenterar.

Lista över livserfarenheter Från Wikipedia, den fria encyklopedin Medveten händelse, uppfattning eller praktisk kunskap För andra betydelser, se Erfarenhet olika betydelser.

Erfarenhet avser medvetna händelser i allmänhet, mer specifikt till uppfattningar , eller till den praktiska kunskap och förtrogenhet som produceras av dessa processer.

Så uppfattaren är normalt inte medveten om de kognitiva processerna som börjar med stimulering av sinnesorganen, fortsätter i överföringen av denna information till hjärnan och slutar i informationsbehandlingen som händer där. Det består i det faktum att de egenskaper som hittills tillskrivits uppfattningen verkar vara oförenliga med varandra, vilket gör den så karakteriserade uppfattningen omöjlig: vid vilseledande uppfattningar kan uppfattaren presenteras med objekt som inte existerar, vilket skulle vara omöjligt om de var i direkt kontakt med de presenterade objekten.

Sense datumteorier , till exempel, hävdar att vi uppfattar mening data, som fläckar av färg i visuell uppfattning, som existerar även i illusioner.

En viktig aspekt av denna skillnad är att det är en del av det episodiska minnets natur att försöka representera hur den ursprungliga upplevelsen var, även om den ibland misslyckas med att göra det. Andra föreslagna skillnader inkluderar graden av livlighet och orsakssambandet mellan den ursprungliga upplevelsen och det episodiska minnet. Utarmningssynen hävdar att fantasi skiljer sig från uppfattning och minne genom att vara mindre levande och tydlig.

Viljeberoendesynen, å andra sidan, fokuserar på viljans kraft att aktivt forma fantasins innehåll medan icke-existenssynen fokuserar på intrycket av overklighet eller avstånd från verkligheten som tillhör fantasifull erfarenhet.

En skillnad gäller om det tänkta scenariot är medvetet kontrollerat eller uppstår spontant av sig själv. En annan gäller huruvida ämnet föreställer sig att uppleva den föreställda händelsen från insidan, som en av huvudpersonerna inom denna händelse eller från utsidan.

De involverar mentala representationer och bearbetning av information. Det liknar minne och fantasi genom att upplevelsen av tänkande kan uppstå internt utan stimulering av sinnesorganen, i motsats till uppfattningen.

Det är nära besläktat med fenomenet tal, med vissa teoretiker som hävdar att allt tänkande är en form av inre tal uttryckt i språk. Enligt denna uppfattning kan en bedömning i tanken ske icke-språkligt men är förknippad med en benägenhet att språkligt bekräfta det bedömda förslaget.